Missiomme

Avaavan missiona on parantaa esteettömyyttä ja siihen liittyvän tiedon ja ratkaisujen saantia kaikessa rakennetussa ympäristössä ja näin helpottaa kaikenlaisten käyttäjien toimimista omassa elinympäristössään. Tasa-arvoisesti eri käyttäjiä ja aisteja huomioivat esteettömyysratkaisut takaavat entistä laadukkaamman ympäristön, jossa kenen tahansa on miellyttävä toimia ja liikkua, olla ja elää, iästä, koosta tai terveydentilasta riippumatta.

Muotoilu on tärkeä osa Avaava-ratkaisua. Koemme, että siinä missä tehtävänämme on löytää yhä toimivampia tuotevaihtoehtoja ja toimintamalleja rakentamisen käyttöön, tulee meidän samalla myös jäljittää muotoilullisesti kiinnostavia esteettömyysratkaisuja, joissa estetiikka, toimivuus, moniaistisuus ja käyttäjälähtöisyys yhdistyvät. 

Avaava-asenne on puhtaasti poikkitieteellinen ja tarkoituksellisesti pyrimme soveltamaan monialaista osaamista rakentamisen käyttöön. Tästä syystä Avaava toimiikin yhteistyössä monialaisen asiantuntijatiimin kanssa arkkitehtuurin, esteettömyyden, terveydenhuollon, tuotannon sekä muotoilun alueilta.
 

Miksi esteetön rakentaminen on tärkeää?

Väestö ikääntyy – kyseessä on maailmanlaajuinen megatrendi, jonka yhtenä kärkimaana on Suomi

Maapallon väestö vanhenee nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi nopeiten ikääntyviä maita. Suomi harmaantui jo vuonna 2008, tuolloin 65 vuotta täyttäneiden määrä ylitti alle 15 vuotiaiden määrän. Vuonna 2030 jo joka neljäs suomalainen on täyttänyt 65 vuotta ja 75 vuotta täyttäneiden määrä on lähes kaksinkertaistunut nykyisestä ollen noin 850 000 henkilöä. (Lähde Tilastokeskus).

Liikkumis- ja toimimisesteisten määrä kasvaa

Suomessa arvioidaan noin 10% väestöstä olevan liikkumis- ja toimimisesteisiä. Heikkonäköisiä ja sokeita on noin 80 000 ja kuuroja ja heikkokuuloisia noin 800 000. Väestön ikääntymisen ja terveydenhoidon parantumisen myötä liikunta- ja aistirajoitteisten henkilöiden määrä kasvaa ja jatkaa kasvamistaan. Lisäksi on arvioitu, että kaikki ihmiset ovat elinajastaan keskimäärin 40% eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiä, joten jossain elämän vaiheessa meistä jokainen joutuu tekemisiin ympäristön esteettömyyden kanssa.  

Laki ja kansainväliset sopimukset velvoittavat

Suurten väestönrakenteen muutosten myötä tarve rakennetun ympäristön esteettömyyden kehittämiseksi ja parantamiseksi kasvaa. Jo Suomen perustuslaki velvoittaa rakentamaan ympäristöä, joka tasapuolisesti palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia, määrittelee peruslähtökohdan sille tahtotilalle, joka tulisi myös rakentamisessa näkyä muun muassa esteettömyytenä.


Ketkä esteettömästä rakentamisesta hyötyvät?

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki

Avaava-ratkaisuissa on aina lähtökohtana kohteen käyttäjät. Kun rakennetun ympäristön esteettömyys huomioidaan aidosti kaikki erilaiset käyttäjät huomioiden –  ikääntyneet, aisti- ja liikuntarajoitteiset henkilöt, lapset ja lapsenmieliset, ulkomaalaiset, äidit lastenrattaineen, perheet koirineen, kiireiset läpijuoksijat kantamuksineen - aivan kaikki saavat nauttia tuloksista.

Esteetön ympäristö – vastuu ihmisistä

Rakennettu ympäristö on luotu ihmisiä varten ja heitä sen tulisi myös palvella. Esteetön ympäristö tukee kaikkien käyttäjien arkea ja luo edellytykset arvokkaalle elämälle ihmisen koosta, terveydestä, toimintarajoitteista ja iästä riippumatta. Esteetön ympäristö on turvallinen ja miellyttävä kaikille. Esteetön ympäristö palvelee käyttäjäänsä läpi elämän, elinkaaren kaikissa vaiheissa.
 

Miten esteettömyys parantaa rakennuskohdetta?

Esteettömyys tuo lisäarvoa käyttäjille – arvonnousua rakennuskohteelle

Esteettömässä ympäristössä käyttäjät kykenevät toimimaan itsenäisesti, heidän on turvallista liikkua ja he pystyvät hyödyntämään elinympäristönsä palveluja. Esteetön ympäristö on lisäarvo, joka näkyy viime kädessä kaikkia käyttäjiä palvelevana kokonaislaatuna ja sitä kautta kohteen arvonnousuna. 

Vähemmän muutostöitä - kestävää kehitystä

Esteetön ympäristö on kestävää kehitystä parhaimmillaan. Huomioimalla kaikki käyttäjäryhmät ja heitä helpottavat estettömyysratkaisut jo suunnitteluvaiheessa tai peruskorjauksen yhteydessä säästetään sekä rahaa että aikaa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehdyt esteettömyysratkaisut kannattavat pitkällä aikavälillä siten myös taloudellisesti. 


Esteettömyys on elämys

Esteettömyys on parhaimmillaan eri aistein koettavaa estetiikkaa, jossa kauneus on kaikkien saatavilla, eri aistein saavutettavissa.

Estetiikka kuuluu kaikille – esteettömyys on sen edellytys.